Over ons

kerk.jpg

Wie we zijn

Wij zijn een kleine, gastvrije gemeente. Wij staan open voor iedereen die op zoek is naar God, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, ontwikkeling, seksuele geaardheid.

De Ontmoetingskerk maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. We zijn sinds onze oprichting in 1962 met deze kerken verbonden, maar houden altijd rekening met onze eigen omstandigheden.

met_open_armen_xs.jpg

Missie

  • Wij geloven in God die alles heeft gemaakt en ons volmaakt liefheeft.
  • Wij volgen Jezus. Hij heeft ons – vanuit die volmaakte liefde – door zijn dood en opstanding bevrijd uit de macht van het kwaad en Hij geeft ons kracht en talenten door zijn Geest.
  • Wij hebben een relatie met Hem, met elkaar en onze omgeving. Hierin willen we de liefde die we van Hem kennen centraal stellen, geholpen door zijn Geest.
  • Wij willen zo een veilige, gastvrije gemeente zijn.
1Lees meer over onze missie

Onze missie beschrijft wie wij zijn en waarom we er zijn.

Wij, de gemeente van de Ontmoetingskerk in Tilburg (e.o.), geloven in een God die alles – ook ons – heeft gemaakt en die ons volmaakt liefheeft. We geloven dat wij een relatie met Hem hebben. In die relatie laten we ons leiden door de Geest, zodat we in ons doen en laten Jezus volgen. Vanuit die relatie voelen we ons ook verbonden met elkaar. Jezus staat centraal; hij is onze Redder en onze Heer en maakt ons kerk. Hij is het licht voor de wereld. Wij wijzen mensen om ons heen op de liefde van God. Wij laten daarmee een ander geluid horen in Tilburg (e.o.), zodat meer zichtbaar wordt van Gods koninkrijk. Wij willen anderen bereiken met het verhaal van die liefde en dat koninkrijk en ook hen opbouwen met die liefde. Wij staan gastvrij open voor iedereen, want iedereen heeft behoefte aan veiligheid en liefde. Er is in de Ontmoetingskerk ruimte om God en jezelf te ontdekken. Er is ruimte voor twijfel en er is ruimte om fouten te maken.

De Ontmoetingskerk leeft en beweegt in Tilburg (e.o.). Wij vragen Gods leiding om te zien wat wij lokaal kunnen betekenen, omdat we geloven dat God en zijn liefdevolle genade een verschil maakt voor iedereen.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziërs 3:14-17

hands-making-equipment_1150-99.jpg

Visie

  • We bidden vaak om Gods leiding (door zijn Geest, in het volgen van Jezus), ook in relatie tot hoe we invulling geven aan ons kerk-zijn.
  • We hebben een paar kleine groepen opgestart die elkaar regelmatig opzoeken, het leven delen en oefenen in de liefde.
  • Op zondag houden we onze samenkomst. Dit is ook een plek waar de kleine groepen weer verbinden.
  • We willen samen onze gaven en talenten inzetten om een bijdrage te leveren aan de bloei van onze stad.
1Lees meer over onze visie

Onze missie beschrijft wie wij zijn en waarom we er zijn. Onze visie beschrijft hoe we dat voor ons zien.

Het eerste en belangrijkste is dat we ons laten leiden door God. Voor alles geldt dat we onze zorgen, uitdagingen, kansen en plannen in gebed voorleggen aan God en open staan voor nieuwe inzichten die Hij ons – door zijn Geest – direct of indirect geeft.

Gods liefde beleven, delen en doorgeven vraagt dat we oprechte aandacht voor elkaar hebben. “Elkaar” betekent zowel mensen die al bij onze gemeente betrokken zijn als ook mensen die daar (nog) niet aan deelnemen. Oprechte aandacht, het leven delen, elkaar kennen en zien wat de ander nodig heeft vraagt om contactgroepen met een beperkt aantal mensen. Die Ontmoetingskernen kunnen ongeorganiseerd ontstaan, maar we willen te contactpersonen/leiders wel graag toerusten voor deze taak. Deze kernen kunnen elkaar overal ontmoeten: de eigen huiskamer, buiten, in de kerk, in een wijkcentrum etc.

De kernen kunnen daadwerkelijk een verschil maken in hun directe leefomgeving, gericht op mensen die nog niet betrokken zijn bij onze gemeente. Dat verschil kan gemaakt worden op praktisch of geestelijk vlak bij iemand in de buurt, maar we kunnen ook al een verschil maken doordat mensen zien aan ons dat we anders met elkaar omgaan. De Ontmoetingskernen hebben niet uitsluitend contact om elkaar op geestelijk niveau op te bouwen (bijv. door Bijbelstudies), maar hebben juist ook contact om met elkaar hun dagelijks leven te delen, elkaar te leren kennen en elkaar te geven wat nodig is.

De Ontmoetingskernen zijn wat kleiner, maar staan niet op zichzelf. De kernen zijn geestelijk verbonden in Jezus en praktisch verbonden in de Ontmoetingskerk. Deze verbondenheid uit zich doordat we wekelijks samenkomen op zondag op een vaste plaats en tijd. Deze vaste plaats en tijd helpt ons bij het plannen van onze eigen agenda, maar stelt zoekenden ook in staat om ons te vinden. De Ontmoetingskernen wijzen anderen dus op de liefde van God én op het bestaan van een grotere gemeente in Tilburg (e.o.).

Tijdens de wekelijkse samenkomsten delen we met elkaar wat ons bezighoudt. We bidden samen (zingend, sprekend of in stilte), we delen ervaringen vanuit de Ontmoetingskernen (als individu of als kern, zowel successen als zorgen) en we verdiepen ons samen in de Bijbel, om God ook daarin nog beter te leren kennen.

Geloofsoverdracht is – voor zowel samenkomsten in de kernen als in de kerk – een onderscheidend aspect ten opzichte van andere sociale netwerken. Dit omdat we geloven dat liefde een vrucht is van geloof en we in woord, gesprek, voorbeeld en gebed aan elkaar kunnen meegeven wat het geloof in God betekent.

De samenkomsten van zowel de Ontmoetingskernen als de Ontmoetingskerk kennen niet per definitie een vaste vorm. Samenkomsten mogen rust geven, soms juist prikkelen. Ze kunnen gericht zijn op theorie, maar soms juist emotioneel intensief zijn. Ze kunnen een duidelijk liturgisch karakter hebben, maar soms ook gericht zijn op persoonlijke verbinding. Zoals benoemd willen we ons laten leiden door God en zijn Geest. Hij geeft wat nodig is op het moment dat het nodig is.

Dit betekent niet dat we niets organiseren of voorbereiden. Het betekent wel dat we bidden om onze ogen te openen voor wat nodig is en om een zegen te vragen over onze plannen. Het kan ook betekenen dat er meerdere vormen/activiteiten gelijktijdig worden aangeboden, om in te spelen op diverse behoeften. Regelmatig reflecteren we samen (als Ontmoetingskern en als kerk) of een bepaalde vorm ons nog brengt bij het doel wat we er mee voor ogen hadden.

De organisatie van onze kerk is erop gericht om waar nodig de Ontmoetingskernen te stimuleren en te faciliteren (praktisch of coachend). Daarnaast richt de organisatie zich op wekelijkse samenkomsten (minimaal eens per week, maar vaker kan).

Vanuit de Ontmoetingskernen en de kerk blijven we constant op zoek naar hoe we maatschappelijk betrokken kunnen zijn in Tilburg (e.o.). We willen zo samen onze gaven en talenten inzetten om een bijdrage te leveren aan de bloei van onze stad. De activiteiten die vormgeven aan die betrokkenheid staan niet vast. Ook hier geldt dat we alles in gebed brengen en vertrouwen op God. Deze maatschappelijke participatie is geen einddoel, maar een middel om anderen bekend te maken met Gods liefde. We geloven dat God in ons midden is, overal waar we samenkomen: in gebed, in kerkdiensten, op straat, op internet, bij mensen thuis en op de meest onverwachte plaatsen.

Deze maatschappelijke betrokkenheid vraagt om verbinding met Tilburgers om ons heen, met wijkcentra, de gemeentelijke overheid, culturele instellingen en zorgaanbieders. Verbinding is ook hierin een belangrijk woord. We richten ons op de relatie. Zodra we zicht hebben op wie onze naaste is, mogen we er in de eerste plaats ‘zijn’ voor die ander. Het ‘doen’ komt vanzelf.

Selecteer de taal